Overgangstermijn nieuwe Arbowet verstreken

14-08-2018

Vorig jaar werd al vroeg aangekondigd dat de Arbowet per 1 juli 2017 op een aantal punten ‘ingrijpend’ zou wijzigen. De wijzigingen hadden vooral als doel de preventieve elementen van de arbozorg te versterken, zoals rol preventiemedewerker, OR, bedrijfsarts, en een nieuw contract tussen de Arbodienstverlener en de werkgever te laten ontstaan, het zogenaamde basiscontract.

Lees verder

Overgangstermijn nieuwe Arbowet verstreken

Overgangstermijn tot 1 juli 2018

Voor het tot stand komen van dit nieuwe basiscontract gold een overgangstermijn van 1 jaar tot 1 juli 2018. Die datum is inmiddels verstreken en als het goed is heeft u samen met uw arbodienstverlener een nieuw contract opgesteld. 

Eisen aan basiscontract

In dit basiscontract moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

  1. Een duidelijke omschrijving van de wijze waarop u zich laat ondersteunen door de arbodienstverlener.
  2. Ten aanzien van de bedrijfsarts moet zijn vastgelegd hoe de toegang tot de arts is geregeld en hoe hij u adviseert over preventie.
  3. In het basiscontract moet een klachtenprocedure zijn opgenomen waarin wordt uitgelegd hoe de arbodienstverlener klachten in behandeling neemt.
  4. En er moet zijn bepaald hoe overleg tussen uw preventiemedewerker en de OR overleg hebben met de bedrijfsarts.

Streng toezicht

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven streng toe te zien op het voldoen aan de gestelde eisen in het nieuwe basiscontract. En de boetes bij het niet (geheel) voldoen beginnen vanaf € 750.

Expertises

Arbo & veiligheid

Meer over Arbo & veiligheid