Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) krijgt voorrang

12-11-2023

De aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) speelt al een paar jaar. Maar op dit moment spoort de overheid bedrijven nog actiever aan om hun ZZS-uitstoot te vermijden, of – als vermijden niet mogelijk is – te verminderen. Zo draagt de overheid bedrijven via een brief op om het (verplichte) vermijdings- en reductieprogramma op te stellen, en komt er ook een ZZS-emissiedatabase waarmee de ZZS-uitstoot van bedrijven en regio’s openbaar wordt. Ook uw bedrijf krijgt mogelijk te maken met de laatste ontwikkelingen rondom ZZS. Daarom vatten we deze ontwikkelingen in dit artikel voor u samen.  

Lees verder

Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) krijgt voorrang

Waarom krijgt de ZZS-aanpak nu voorrang? ZZS zijn stoffen die zeer gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren en dit proces de komende jaren te versnellen. 

Vermijdings- en reductieprogramma ZZS voor type C-inrichtingen 

Elk bedrijf is in te delen als een type A-, B-, of C-inrichting. Vergunningplichtige bedrijven, ofwel type C-inrichtingen, met emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) moeten een vermijdings- en reductieprogramma opstellen. Hierin onderzoekt het bedrijf continu de mogelijkheden voor bronaanpak (de stof vermijden) en reductiemaatregelen (de stof verminderen). Ook zaken als bedrijfszekerheid, de kosten en de toepasbaarheid van de technieken en de afwenteleffecten – bijvoorbeeld minder ZZS-emissie, maar een hoger energieverbruik – spelen hierin een rol.  

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vindt u praktische informatie om aan de slag te gaan met het vermijdings- en reductieprogramma ZZS, zoals: 

Onder de Omgevingswet – in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) – staat welke activiteiten milieubelastend zijn en wanneer deze vergunningplichtig zijn. Per vergunningplichtige milieubelastende activiteit staat aangegeven of een vermijdings- en reductieprogramma opgesteld moet worden. 

Zorgplicht voor type B-inrichtingen 

Type B-inrichtingen hebben een zorgplicht, wat kortgezegd inhoudt dat ze er alles aan moeten doen om zo min mogelijk schade toe te brengen aan de leefomgeving – dus ook zo min mogelijk ZZS moeten uitstoten. 

De ZZS-emissiedatabase 

Bedrijven die ZZS uitstoten, kunnen vanaf 2024 emissies digitaal rapporteren in de ZZS-emissiedatabase. Vanaf (naar verwachting) medio 2024 wordt het gebruik van deze tool verplicht.  Op deze manier wordt de regionale uitstoot van ZZS – en de uitstoot per elk individueel bedrijf – centraal en uniform verzameld én ontsloten op www.emissieregistratie.nl. Omwonenden hebben zo meer inzicht in de emissies van ZZS in hun leefomgeving. Het RIVM zet de aangeleverde gegevens zoveel mogelijk over in de landelijke ZZS-emissiedatabase vóórdat deze officieel in gebruik wordt genomen per medio 2024.

Meer weten over ZZS in (bijvoorbeeld) de metaalproductenindustrie?  

Bent u op zoek naar aanvullende informatie over ZZS in (bijvoorbeeld) de metaalproductenindustrie? Kijkt u dan eens op de ZZS-pagina van het RIVM. Hierop kunt u: 

Hulp of advies nodig? 

Heeft u hulp of advies nodig bij het in kaart brengen van de ZZS-stoffen of het opstellen van het vermijdings- en reductieprogramma? Neem dan contact op met uw adviseur van Stichting Adviescentrum Metaal. 

Expertises

Duurzaamheid

Meer over Duurzaamheid

Milieu

Meer over Milieu