Arbo & veiligheid

Arboregels, RI&E, ATEX-beoordeling, arbobegeleiding en VCA-systemen.

Veilig werken is van groot belang, in elk bedrijf. Niet alleen het werken met veilige arbeidsmiddelen is belangrijk, ook veilig gedrag verdient de aandacht. We ondersteunen bedrijven met de risico-inventarisatie en -evaluatie, ATEX-beoordeling, algemene arbobegeleiding en VCA-certificering. Voorkomen is beter dan genezen. En bovendien goedkoper.

RI&E – RISICO-INVENTARISATIE EN –EVALUATIE

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is al sinds 1994 verplicht voor bedrijven. Bij veranderingen in een bedrijf moet worden beoordeeld of de RI&E aanpassingen nodig heeft. Bijvoorbeeld als het bedrijf verbouwd of uitgebreid wordt of als er met een nieuw product gewerkt gaat worden. De RI&E moet namelijk altijd actueel zijn.

Actualisatie RI&E 

U kunt ons inschakelen voor het opstellen of actualiseren van de RI&E. Volgens checklists die door de Arbeidsinspectie geaccepteerd zijn, lopen we de bedrijfsprocessen door en brengen de risico’s in kaart. Daarbij maken we de vertaling van de theoretische eisen naar de concrete gevolgen in de praktijk. In ons heldere rapport staat het risico en een plan van aanpak om dat risico verder te verkleinen. 

De maatregelen rond het coronavirus en de veiligheid in uw bedrijf

Er gelden momenteel speciale richtlijnen van het RIVM in verband met het coronavirus COVID-19. De metaalbranche heeft zo haar eigen kenmerken, die extra aandacht vereisen. We adviseren graag over praktische oplossingen in uw bedrijf!

ATEX-RICHTLIJN - EXPLOSIEVEILIGHEID 

De Europese ATEX-richtlijn (ATmosphères EXplosibles) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers moeten treffen om veilig en gezond te kunnen werken op arbeidsplaatsen waar gevaar voor explosie aanwezig is.

De richtlijn 153 richt zich op het voorkomen van een explosieve atmosfeer op de werkplek. Of, als het voorkomen niet mogelijk is, om de arbeidsomstandigheden zo veilig mogelijk te maken en de schadelijke gevolgen van een explosie zoveel mogelijk te beperken.

EVD opstellen 

In de praktijk komt het erop neer dat werkgevers aantoonbaar op de hoogte moeten zijn van de explosierisico’s in het bedrijf. In een explosieveiligheidsdocument (EVD) moeten alle risico’s en mogelijke gevolgen van explosies zijn vastgelegd. Wij kunnen zorgen voor het opstellen van zo’n EVD. 

De ATEX-beoordeling is een verdieping van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). We inventariseren de werkprocessen en de stoffen waarmee gewerkt wordt. Onze bevindingen leggen we vast in het EVD. 

ARBOBEGELEIDING 

We worden regelmatig door bedrijven ingeschakeld voor periodieke begeleiding bij het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van arbo en veiligheid. We komen dan een aantal keer per jaar langs om de arbeidsomstandigheden en veiligheid in het bedrijf te inventariseren. 

Signalerende functie

Zo’n periodiek bezoek heeft vooral een signalerende functie. We lopen een ronde door het bedrijf en kijken kritisch naar de werkprocessen en omstandigheden op het gebied van veiligheid. 

Doordat we goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, weten we precies waar we op moeten letten. Onze bevindingen nemen we op in een helder verslag, waarin we ook concrete maatregelen aangeven voor een verbetering van de veiligheid. 

Het bezoek is vergelijkbaar met een audit, maar heeft niet die officiële status. Het is dus een mooie manier om te weten hoe uw bedrijf ervoor staat, zonder dat er meteen sancties volgen. Zo bent u goed voorbereid op een eventueel bezoek van de Arbeidsinspectie en/of handhavende instantie.

Bezoek arbeidsinspectie

Als u vragen heeft naar aanleiding van een bezoek van de Arbeidsinspectie of handhavende instantie, kunt u bij ons terecht. We denken graag met u mee en zoeken samen naar geschikte oplossingen.

VGM Checklist Aannemers (VCA)

In veel branches is het werken volgens de VCA-regels verplicht. We helpen bedrijven bij het verkrijgen van een VCA-certificaat. Ook helpen we bij het uitvoeren van audits en werkplekinspecties. Dat doen we op basis van onze jarenlange ervaring met VCA.

Staalbouw Cluistra B.V.

Meer over Staalbouw Cluistra B.V.