Bereid uw onderneming voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

18-06-2024

Vanaf 2024 zijn steeds meer bedrijven wettelijk verplicht om te rapporteren over de effecten van hun activiteiten op het milieu en de samenleving. Dit moet vanuit de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een belangrijk onderdeel van de Green Deal van de Europese Unie. Het doel: meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Links- of rechtsom krijgen zowat alle ondernemingen met de CSRD te maken. Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming hierop is voorbereid? In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij. 

Lees verder

Bereid uw onderneming voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Wat is de CSRD-richtlijn?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-richtlijn die voorschrijft dat grote ondernemingen verplicht worden te rapporteren over hun impact op mens, milieu en omgeving. Bedrijven moeten aantoonbaar aan de slag met verduurzamen, inzicht geven hoe ze dit aanpakken én vervolgens verbetering laten zien via een rapportage. 

Wanneer is de CSRD verplicht?

Wanneer de CSRD verplicht is, hangt af van het soort onderneming:

 • Vanaf 2024 | bedrijven die onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen
 • Vanaf 2025 | grote bedrijven die nu niet onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen
 • Vanaf 2026 | beursgenoteerde mkb-bedrijven

Wat kunt u nu doen?

Links- of rechtsom krijgen zowat alle ondernemingen met de CSRD te maken. Of de onderneming is zelf rapportageplichtig, of ketenpartners (leveranciers of afnemers) kloppen aan voor data voor hún rapportageplicht. Verbeteringen op het gebied van duurzaamheid worden vanuit de CSRD namelijk veel meer vanuit de keten bekeken. Wat kunt u het beste doen om hierop voorbereid te zijn?

Begin nu en begin ergens

Het rapporteren over duurzaamheidsinformatie is voor veel ondernemingen nieuw en de informatiesystemen zijn daar vaak nog niet op ingericht. Bovendien vraagt de rapportageplicht vanuit het CSRD om informatie over de houdbaarheid van bedrijfsmodellen, ethisch handelen en de interne beheersing als het gaat om duurzaamheid. 

Juist omdat het rapporteren over duurzaamheidsinformatie voor veel ondernemingen nieuw is, is ons advies: begin nu, zodat uw onderneming is voorbereid op de verplichting vanuit de CSRD. Transparantie is leidend binnen de richtlijn, wat betekent dat u niet in één keer alles hoeft doen – het gaat er vooral om dat uw onderneming laat zien dat het stappen zet. 

Zoek uit waarover uw onderneming moet rapporteren

Stel allereerst vast wat de zogeheten ‘materiële onderwerpen’ zijn waarover uw onderneming moet rapporteren. U krijgt hierin helderheid in door met stakeholders in gesprek te gaan over welke bedrijfsfactoren de grootste impact hebben op mens en milieu. Zo kunt u namelijk de belangrijkste duurzaamheidsrisico's en -kansen voor uw onderneming identificeren en weet u wat u moet gaan monitoren, vastleggen en regelen, om uiteindelijk te kunnen rapporteren.

Alle bedrijven die (uiteindelijk) vallen onder de CSRD-richtlijn, moeten hun duurzaamheidsvraagstukken vanuit twee perspectieven beoordelen. Dit heet het ‘dubbele materialiteitsprincipe’:

 • Impact van de onderneming: Wat is de impact van de onderneming op mens, milieu en omgeving? Voorbeelden hiervan zijn schade aan de natuur of schendingen van mensenrechten.
 • Impact op de onderneming: Hoe kan de onderneming zelf geraakt worden door aan duurzaamheid gerelateerde ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van nieuwe CO2-heffingen of kansen voor de ontwikkeling van nieuwe circulaire en duurzame producten.

Voldoen aan de CSRD-richtlijn: hoe kunnen wij u helpen?

We helpen u bij het verankeren van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) binnen de organisatie:

 • We kunnen ondersteunen bij het nagaan wat de invloed is van de onderneming op haar omgeving én hoe de onderneming geraakt wordt door externe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. 
 • We kunnen ook ondersteunen bij het opstellen – en desgewenst uitvoeren – van een plan van aanpak voor de inrichting van uw bedrijfsprocessen. Dit gebeurt op zo’n manier dat transparante rapportage over de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu mogelijk wordt, zoals gevraagd binnen de CSRD. 

We kijken, samen met de onderneming zelf, vanuit de inhoud naar de mogelijkheden om kansen te benutten en risico’s te beheersen. Hierbij letten we natuurlijk ook op de marktcontext waarin een bedrijf opereert. 

CSRD verankeren: het te doorlopen proces

Het proces dat we met de onderneming in kwestie doorlopen, bestaat uit vijf fasen:

 1. Dubbele materialiteitsbeoordeling - We stellen via een analyse vast welke indicatoren materieel zijn en gerapporteerd moeten worden, op basis van de verschillende standaarden binnen de CSRD. Ook brengen we de KPI’s per criterium in beeld, evenals de bijbehorende rapportageverwachtingen.
 2. Data-inventarisatie - We voeren een scan uit op de bedrijfsadministratie en de ingerichte rapportageprocessen om te beoordelen of alle informatie beschikbaar is voor de duurzaamheidsrapportage.
 3. Opstellen voorstel plan van aanpak - We stellen gezamenlijk een plan van aanpak op om invulling te geven aan de geïdentificeerde aandachtspunten in de bedrijfsadministratie en de rapportageprocessen.
 4. Uitvoeringsfase - De focus ligt nu op de implementatie van het plan van aanpak. Bij de uitvoering hiervan kunnen we ondersteunen, net als bij het opstellen van de duurzaamheidsrapportage zelf.
 5. Duurzaamheidsstrategie - Deze fase is optioneel. Uit de eerdere fasen zal blijken op welke punten stappen gezet kunnen worden als het gaat om duurzaamheid. Bij het ontwikkelen van een plan van aanpak en bij de uitvoering kunnen we begeleiding bieden.

Schakel ons gerust in voor advies en ondersteuning

Als Stichting Adviescentrum Metaal zijn we volledig op de hoogte van de richtlijn CSRD. Kunt u advies en ondersteuning gebruiken bij het voldoen aan deze richtlijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.