De laatste veranderingen in wet- en regelgeving

16-02-2021

Gebruikt u MIDAS al? Of wilt u MIDAS gaan gebruiken? Dan kunt u erop rekenen dat u altijd werkt met juiste, actuele informatie over wetten en regels. Deze informatie actualiseren we namelijk tenminste twee keer per jaar – en vaker als wetten en regels vaker veranderen. Benieuwd naar enkele veranderingen per 1 januari 2021?

Lees verder

De laatste veranderingen in wet- en regelgeving

Wet milieubeheer (Wm)

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de Wet milieubeheer.

Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 ingevoerd
Een vergunningaanvraag kan nu zonder mer-beoordelingsbesluit ingediend worden. Met de Verzamelwet IenW 2019 zijn de procedurevereisten van de vormvrije mer-beoordeling gewijzigd. Dit houdt in dat het mer-beoordelingsbesluit voor activiteiten onder de D-drempel niet al bij de aanvraag aangeleverd hoeft te worden. Met de wijziging van artikel 7.28 Wm:

  • kan de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie tegelijk met de vergunningaanvraag indienen;
  • moet het bevoegd gezag binnen zes weken een mer-beoordelingsbesluit nemen;
  • kan de procedure vormvrije mer-beoordeling tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag lopen.

Let op: dit geldt alleen voor activiteiten die onder de D-drempel vallen.

CO2-heffing voor grote industriële bedrijven
De CO2-heffing gaat gelden voor:

  • grote industriële bedrijven die ook onder het Europese emissiehandelssysteem, het EU ETS, vallen;
  • afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten.

Het kabinet vindt dat het huidige emissiehandelsysteem niet voldoende bijdraagt aan de klimaatdoelstelling. De CO2-heffing is een nationale heffing, die daarom bovenop de EU ETS-prijs komt. Uitgangspunt van de heffing stijgt bij een daling van de ETS-prijs en omgekeerd.

Arbowet

Artikel 28 lid 7 is toegevoegd. Dit heeft betrekking op Covid-19 en het stilleggen van werk om de epidemie te helpen bestrijden.

Labelverplichting kantoorgebouw (bestaande bouw)

Er zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de nieuwe BENG-eisen en bepalingsmethodiek (NTA 8800).

Artikel 3a.2 Keuring airconditioningsysteem

De keuring van aircosystemen wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd deskundige. Het artikel is komen te vervallen: het keuringsregime is nu opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

De nieuwe energielijst 2021 is gepubliceerd. Ook voor dit jaar zijn nieuwe technieken toegevoegd aan de lijst en zijn de eisen van een aantal technieken scherper.

Uitbreiding voor CO2-emissiereductie
Een belangrijke wijziging is de uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen in de industrie. Ook wanneer CO2 wordt bespaard op buiten het bedrijf opgewekte energie, dan kan dit in aanmerking komen voor EIA-voordeel.

Ledverlichting: levensduur boven vermogen
Ledverlichting is een van de populairste maatregelen waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunt u in 2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur. Ook retrofit toepassingen vallen niet meer onder deze regeling.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ook de nieuwe Milieulijst 2021 is gepubliceerd. Voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieuinvesteringen (Vamil) zijn dit de meest opvallende wijzigingen:

  • verdere elektrificatie van de bouwsector
  • meer mogelijkheden voor ondersteuning bij circulair ondernemen

Meer weten? Neem gerust contact met ons op

Heeft u vragen over de toepassing van MIDAS, of over de wijzigingen in wet- en regelgeving? Neem dan contact op met uw adviseur.