VAN AARDGAS NAAR PROPAAN: VERBETERING OF LOOD OM OUD IJZER?

17-12-2022

Ondernemers zoeken allerlei manieren om minder afhankelijk te zijn van aardgas. Deze ontwikkeling heeft ook invloed op het werk dat we uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Hoe zien wij dat enkele grotere gasverbruikers in de industrie het aanpakken?

Lees verder

VAN AARDGAS NAAR PROPAAN: VERBETERING OF LOOD OM OUD IJZER?

Om niet meer afhankelijk te zijn van aardgas zijn sommige gasverbruikers overgestapt op propaangas. Aardgasinstallaties kunnen namelijk met betrekkelijk weinig aanpassingen werken op propaan.

Propaan: enkele processtappen

Deze overstap gaat overigens niet zomaar. Bij de plaatsing en het gebruik van propaantanks geldt het volgende:

  • Voor de plaatsing van een tank is in ieder geval een bouwvergunning nodig. Daarnaast moet de ingebruikname altijd gemeld worden.
  • Tanks tot 13 m3 vallen onder algemene regels, maar er kan wel sprake zijn van afwijking van het bestemmingsplan. Het toetsingskader is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).
  • Voor de plaatsing van tanks groter dan 13 m3 is een (aanpassing van de) milieuvergunning nodig. Er moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden uitgevoerd om de externe veiligheidsrisico's voor de omgeving te bepalen.
  • Bij grote tanks van meer dan 50.000 kg wordt de drempelwaarde uit het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) overschreden. In dat geval worden er strenge regels van toepassing, wat niet de voorkeur zal hebben.

Duurzamere oplossingen voor de lange termijn

Er kleven wel enkele mitsen en maren aan propaan als alternatieve brandstof voor aardgas. Aan de ene kant geldt dat een groeiende vraag naar propaan de prijs van dit gas opdrijft: daarmee is het niet per definitie een goedkoop alternatief voor aardgas.

Aan de andere kant is propaan als (afgeleide van een) fossiele brandstof geen duurzame energiebron voor de lange termijn. Het is daarom mooi te zien dat er ook ondernemers zijn die zich richten op waterstof als CO2-neutraal verbrandingsgas. Dit is een daadwerkelijk toekomstbestendige oplossing die, net als propaan, met enkele aanpassingen ook een prima brandstof vormt voor de meeste branderinstallaties.

Hulp bij energievragen 

Heeft u vragen over het energieverbruik van uw onderneming? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Stichting Adviescentrum Metaal.

Expertises

Energie

Meer over Energie